قوانين کنسلي پروازهاي چارتر و گارانتي

قوانين کلي پرواز هاي چارتري و گارانتي : (به شرط درخواست کتبي و تاييد شرکت)

از زمان صدور بليط تا 12:00 ظهر 7 روز قبل از پرواز 75 % از مبلغ خريد
تا 12:00 ظهر 5روز قبل از پرواز 80 % از مبلغ خريد
تا 12:00 ظهر 3روز قبل از پرواز 85 % از مبلغ خريد
تا 12:00 ظهر 2روز( 48 ساعت) قبل از پرواز 100 % از مبلغ خريد
از 2روز قبل ازپرواز به بعد بليط غير قابل استرداد و جابه جايي و همچنين اصلاحات نام مي باشد.
** تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز اصلاح اشتباهات تايپي بدون جريمه و تغيير تاريخ به شرط تاييد چارترکننده تا 65 درصد جريمه

جهت تغيير تاريخ : جريمه + تفاوت نرخ تاريخ جديد (فقط افزايش نرخ محاسبه ميگردد)

طبق قانون جديد ارزش افزوده ، براي کليه کنسلي هاي درخواستي 9درصد از پرداختي (ارزش افزوده) کسر شده بعد جريمه از مبلغ مانده لحاظ خواهد شد .
قوانين فوق کلي بوده و احتمال تغييرات ميباشد لطفا استعلام گردد

041.36663600سایر اعلانات