درج کد ملي ، و اطلاعات پاسپورت ، جنسيت و تاریخ تولد صحیح الزامي ميباشد

و درصورت وارد کردن اطلاعات اشتباه ، سان پرواز هيچگونه مسئوليتي نداردسایر اعلانات